Для РУССКОГО ЯЗЫКА нажмите СЮДА

                                                                           

    CONDIȚIILE ARENDEI ECHIPAMENTULUI 

 

ATENŢIE!!! Prin semnarea formularului de comandă, „Clientul” în mod voluntar şi cu  bunăvoinţă lasă în gaj actele, este de acord cu costul estimat al echipamentului, cu regulile date şi se obligă să le execute necondiţionat.

1. Reguli generale şi procedura de predare/primire a echipamentului arendat.

Taxa pentru închirierea echipamentului pentru o zi în intervalul de la orele 09.00 pînă la 21.00, precum şi comenzile (rezervările anticipate), se primesc de la 09.00 pînă la 21.00.
 

Pentru închirierea care se prelungeşte după orele 21.00 pînă la 09.00 se achită un cost suplimentar de 50 lei pentru o oră

Pentru primirea şi executarea comenzii  în aceeaşi zi la fel se achită un cost suplimentar de 100 lei pentru urgenţă.

Alte metode de arendă (pentru cîteva zile, pe noapte)  şi achitare (de ex. prin transfer) se discută suplimentar şi un cost suplimentar în acest caz nu se achită.

După ce „WWW.PICNIC.MD” şi „CLIENTUL” au convenit asupra tuturor detaliilor arendei (ora instalării şi arendei, cantitatea/costul echipamentului arendat, suma avansului, servicii de livrare, montare/demontare ş.a.), „WWW.PICNIC.MD”  întocmeşte formularul de comandă, pe care „CLIENTUL” îl semnează, unde sunt indicate toate momentele sus-numite şi se încasează o sumă simbolică în avans. Mărimea avansului este stabilită de „WWW.PICNIC.MD”. 

La ora şi în locul indicat se livrează şi se montează tot echipamentul comandat. Se semnează Formularul de comandă de predare/primire a echipamentului în arendă, „CLIENTUL” achită suma integrală a comenzii şi lasă „WWW.PICNIC.MD” ORICE ACT PERSONAL VALABIL la dorinţă – BULENTIN DE IDENTITATE, PAŞAPORT SAU PERMIS DE CONDUCERE.

La expirarea timpului de arendă şi predării echipamentului, „WWW.PICNIC.MD” returnează „CLIENTULui” actul personal, fapt despre care se indică în formularul de comandă. În lipsa pretenţiilor reciproce după returnarea Echipamentului Formularul de comandă se returnează „WWW.PICNIC.MD”, iar „CLIENTUL” primeşte un document ce confirmă achitarea (după dorinţă). 

Verificarea stării, integrităţii Echipamentului arendat şi a accesoriilor sale în momentul predării/primirii se efectuează în prezenţa „WWW.PICNIC.MD” şi „CLIENTULui” sau a reprezentanţilor săi.

Livrarea, montarea/demontarea Echipamntului pînă la locul de predare/primire indicat în Formularul de comandă se execută de către „WWW.PICNIC.MD” de sinestătător şi pe cont propriu. În cazul arendei Echipamentului fără livrare (montare/demontare), atunci aceste servicii pînă la locul predare/primire se efectuează de către „CLIENT” de sinestătător şi pe cont propriu, pe cînd locurile de predare şi returnare a Echipamentului pot fi diverse şi se indică de către „WWW.PICNIC.MD” în or. Chişinău.      

În cazul în care Echipamentul este defectat „CLIENTul” trebuie imediat să anunţe despre aceasta „WWW.PICNIC.MD”.  Dacă este imposibil de înlăturat defectele identificate sau de înlocuit cu alt echipament analogic, „WWW.PICNIC.MD” este obligat să compenseze „CLIENTului” suma achitată pentru arendarea lui. 

În cazul prezenţei defectelor Echipamentului (nediscutate la primirea de către „CLIENT”) la returnare, pierderea Echipamentului în timpul utilizării lui, precum şi în cazul nereturnării lui, „CLIENTul” poartă răspunderea materială totală faţă de „WWW.PICNIC.MD” în măsura daunelor create, inclusiv profitul pierdut şi prejudiciul moral şi se obligă să ramburseze cele indicate mai sus în termen de şapte zile calendaristice.

WWW.PICNIC.MD” nu poartă răspunderea pentru defecele Echipamentului, în cazul în care defectele au fost discutate la încheierea Contractului şi „CLIENTul” era informat, sau trebuiau sa fie identificate de către „CLIENT” în momentul primirii şi verificării integrităţii Echipamentului de către  „CLIENT” conform Contractului.

Riscul pierderii accidentale (defectării, distrugerii) Echipamntului îl poartă „CLIENTul” din momentul transmiterii în arendă a Echipamentului şi pînă la returnarea lui către „WWW.PICNIC.MD”. 

„CLIENTul” nu poartă răspunderea pentru defectele identificate ale Echipamntului după primirea lui de către „WWW.PICNIC.MD”.  

2.1. Responsabilitatea „WWW.PICNIC.MD

- Să ofere Echipamnetul „CLIENTului” conform condiţiilor indicate în Formularul de comandă şi să păstreze cu acurateţe actele personale ale „CLIENTului”. În cazul întîrzierii predării Echipamentului din vina  „WWW.PICNIC.MD”,  din costul de închiriere este dedusă suma la rata de 1 leu pentru fiecare minut de întârziere.

- Să informeze „CLIENTul” cu Condițiile de arendă a Echipamentului, iar la necesitate să-l consulte despre specificul de montare şi demontare sau utilizării lui.

- Gratis şi (dacă e posibil) pe loc să înlăture toate defectele identificate a Echipamentului în momentul transmiterii lui „CLIENTului”, precum şi să anunţe „CLIENTul” despre toate defectele ascunse înainte de transmitere a Echipamentului „CLIENTului” şi despre dreptul terţilor părţi cu privire la Echipamentul închiriat.

 

2.2 Responsabilitatea „CLIENTului”

- Să fie prezent personal (sau să asigure prezenţa reprezentantului său) în locul şi ora indicate în Formularul de comandă pentru primirea Echipamentului, iar în cazul întîrzierii din vina „CLIENTului” să achite amenda în mărime de 2 lei pentru fiecare minut de întîrziere.

- Să achite integral suma pentru arendă înainte de utilizare şi să prezinte „WWW.PICNIC.MD”: orice act personal valabil (la dorinţă) – buletin de identitate, paşaport sau permis de conducere.

- Să returneze Echipamentul „WWW.PICNIC.MD”  la termenul indicat în Formularul de comandă în starea şi cu aceleaşi accesorii cu care le-a primit, luînd în consideraţie uzura normală.  

- Să asigure disponibilitatea locului pentru instalarea Echipamentului, specificat în Formularul de comandă (iar în cazul în care locul este deja ocupat, „WWW.PICNIC.MD” în urma consultării cu „CLIENTul” are dreptul să stabileasca locul pentru instalarea Echipamentului.

- Să utilizeze Echipamentul exclusiv după destinaţie şi pentru necesităţi personale, nelegate de activitatea antreprenorială; să se comporte cu acurateţe faţă de Echipament, să asigure toate accesoriile, să nu-l lase fără supraveghere, precum şi să asigure intergritatea, siguranţa şi aspectul propriu-zis din momentul transmiterii Echipamentului „CLIENTului” pînă la returnarea lui „WWW.PICNIC.MD”.

- Să anunţe imediat „WWW.PICNIC.MD”: despre orice pagube, accidente sau alt eveniment, care a cauzat sau urmează să cauzeze deteriorări Echipamentului şi să ia imediat toate măsurile posibile pentru prevenirea, combaterea şi eliminarea consecinţelor unor astfel de situaţii.

- În timpul utilizării Echipamentului să respecte toate regulile siguranţei antiincendiare, tehnicii de siguranţă şi legislaţia cu primire la păstrarea mediului înconjurător, precum şi să poartă răspundere deplină pentru deteriorări ale Echipamentului din neatenţie sau neglijenţă.

2.3. Drepturile „WWW.PICNIC.MD

- În orice moment să efectuieze controlul siguranţei, stării Echipamentului, precum şi utilizării lui de către „CLIENT” conform destinaţiei.

- Fără anunţarea prealabilă sau acceptul „CLIENTului” să înlocuiască Echipamentul discutat sau prezentat „CLIENTului” cu alt Echipament asemănător, în stare corespunzătoare şi cu caracteristici ce nu sunt inferioare celor specificate.

2.4. Drepturile „CLIENTului”:

- La constatarea defectelor, totalmente sau parţial împiedicînd utilizarea Echipamentului, să solicite de la „WWW.PICNIC.MD” înlăturarea gratis a defectelor sau o reducere proporţională a chiriei.

- Să execute orice acţiuni de ameliorare a Echipamentului doar cu acordul scris al „WWW.PICNIC.MD”.

- Să prelungească durata arendei Echipamentului doar după acordul cu „WWW.PICNIC.MD”.

3. Responsabilităţile părţilor:

Părţile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiunilor sale în conformitate cu legislaţia. În cazul refuzului de la arendarea Echipamentului după semnarea Formularului de comandă din cauza „CLIENTului”, suma avansului nu se returnează. În cazul neexecutării obligaţiunilor din partea „WWW.PICNIC.MD” după semnarea Formularului de comandă, avansul se returnează în mărime dublă.   

Părţile nu poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiunilor, în cazul în care neîndeplinirea obligaţiilor a fost rezultatul forţei majore, cum ar fi: incedii, inundaţii, cutremure, greve, războaie, acte ale autorităţilor publice sau alte circumstante independente de voinţa părţilor.

WWW.PICNIC.MD” nu poartă răspundere pentru traumele, primite de „CLIENT” sau persoane terţe în cazul utilizării negljente a Echipamentului sau deteriorării lui.

„CLIENTul” poartă răspundere pentru deteriorarea parvenită în timpul utilizării Echipamentului de către persoane terţe, deoarece „CLIENTul” este responsabil de starea tehnică corespunzătoare a Echipamentului arendat pe toată durata de timp, din momentul transmiterii Echipamentului de  „WWW.PICNIC.MD” către „CLIENT”.

În cazul deteriorării Echipamentului pe durata arendei, „CLIENTul” compensează costul pentru reparaţia Echipamentului. Dacă Echipamentul nu poate fi reparat sau lipseşte, atunci „CLIENTul” achită costul integral al Echipamentului deteriorat/pierdut.

 

ACASA TASTAȚI AICI

 

PREȚUTRILE ȘI FOTOGRAFIILE ECHIPAMENTULUI AICI

 

OFERTE SPECIALE AICI

Contact

www.picnic.md
mun.Chişinău

078 999 333

© 2013 All rights reserved.

Creați un site gratuitWebnode